هواساز مدولار

۱۳۹۸-۳-۳۰ ۱۴:۰۳:۲۲ +۰۰:۰۰

هوارسان و ایرواشر: 37 مدل یک منطقه ای از ظرفیت 2500 الی 130000 فوت مکعب در دقیقه 17مدل مولتی زون از ظرفیت 10000 الی 40000 فوت مکعب در دقیقه انواع هوارسان عمودی , افقی انواع ستون بندی و چهارچوب گالوانیزه یا آلومینیومی با بدنه های گالوانیزه بدنه های یک جداره و دو جداره با [...]

هواساز استاندارد

۱۳۹۸-۳-۳۰ ۱۳:۵۹:۲۵ +۰۰:۰۰

هوارسان و ایرواشر: 37 مدل یک منطقه ای از ظرفیت 2500 الی 130000 فوت مکعب در دقیقه 17مدل مولتی زون از ظرفیت 10000 الی 40000 فوت مکعب در دقیقه انواع هوارسان عمودی , افقی انواع ستون بندی و چهارچوب گالوانیزه یا آلومینیومی با بدنه های گالوانیزه بدنه های یک جداره و دو جداره با [...]

هواساز هایژنیک

۱۳۹۸-۳-۳۰ ۱۴:۰۲:۲۲ +۰۰:۰۰

هوارسان و ایرواشر: 37 مدل یک منطقه ای از ظرفیت 2500 الی 130000 فوت مکعب در دقیقه 17مدل مولتی زون از ظرفیت 10000 الی 40000 فوت مکعب در دقیقه انواع هوارسان عمودی , افقی انواع ستون بندی و چهارچوب گالوانیزه یا آلومینیومی با بدنه های گالوانیزه بدنه های یک جداره و دو جداره با [...]